1.Mitä tarkoittaa hyvän tavan vastainen menettely markkinoinnissa?

2.Mistä tietää, mikä on hyvän tavan vastaista?

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että mainonnassa ei viestitetä yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden vastaisia arvoja.

Nämä arvot ilmenevät suoraan lainsäädännöstä: väkivallan käyttö mainonnassa ei ole hyväksyttävää, sukupuoleen tai syntyperään perustuva syrjintää ei sallita ja lapsen etu on otettava huomioon.

Hyvän tavan noudattaminen markkinoinnissa kertoo myös yrityksen yhteiskuntavastuusta – siitä, miten yritys kunnioittaa yhteisiä arvoja ja mitä se haluaa viestiä omista arvoistaan.

3.Mitä tarkoitetaan syrjivällä mainonnalla?

Syrjivällä mainonnalla tarkoitetaan sitä, että jotakin ihmisryhmää alistetaan, halvennetaan tai loukataan sukupuolen, uskonnon, rodun tai vammaisuuden perusteella. Mainonta ei saa vahvistaa yhteiskunnassa jo olevia syrjiviä asenteita.

4.Onko alastoman ihmisen esittäminen mainoksessa aina syrjivää?

On se

5.Miksi on tärkeää esittää kaikki etniset ryhmät tasavertaisina mainonnassa?

Eri kulttuurit ja etniset ryhmät on esitettävä mainoksissa yhdenvertaisina. Tietyn etnisen ryhmän halventamisella on aina myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia: ennakkoluulot ja asenteet saattavat levitä koskemaan kaikkia etnisiä vähemmistöjä.

6.Miksi väkivalta ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävää mainoksissa?

Markkinointi on yksi tapa välittää yhteiskunnassa vallitsevia arvoja. Väkivaltaista käyttäytymistä ja toisen henkilön omaisuuden vahingoittamista ei pidetä hyväksyttävänä, joten väkivallan käyttäminen mainoksen tehokeinona on lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaista.

Huumori ei tee väkivallasta sen oikeutetumpaa. Päinvastoin; humoristinen asenne saattaa vähätellä väkivallan paheksuttavuutta ja luoda mielikuvan hyväksyttävästä käyttäytymismallista.

Yleissävyltään uhkaava ja pelottava mainos saattaa ahdistaa samalla tavalla kuin suora väkivalta. Tällainen mainonta voi olla hyvän tavan vastainen erityisesti silloin, kun se sisältää erityisesti lapsia pelottavia elementtejä ja saattaa tavoittaa lapset, vaikka se ei olisi lapsille suunnattu.

7.Millaista voi olla piittaamattomuus mainonnassa?

Mainokset muokkaavat yhteiskunnan arvopohjaa ja saattavat vaivihkaa tehdä epätoivotuista toimintamalleista hyväksyttyjä, jopa tavoiteltuja. Erityisesti turvallisuusnäkökohtien unohtaminen mainoksessa saattaa johtaa siihen, että mainoksen toimintamallin matkiminen aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. Jos mainoksessa rikotaan tuotteiden ja palveluiden turvallisuusmääräyksiä, mainos on yleensä myös hyvän tavan vastainen

8.Mitä erityistä pitää ottaa huomioon ulkomainonnassa?

Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös käytettyyn markkinointivälineeseen. Ulkomainonnassa käytetään julkista tilaa, eikä mainontaa voi välttyä kohtaamasta. Tämän takia ulko- ja näyteikkunoissa tai liikennevälineissä oleva mainos saattaa ylittää tavallista herkemmin hyvän tavan vastaisuuden rajan.

Mainoksia suunniteltaessa on otettava huomioon kansalaisten oikeus rauhalliseen asuinympäristöön. Alaikäisten ei pitäisi kohdata mainoksia, joissa on esim. heidän ikä- ja kehitystasoonsa sopimattomia seksuaalisia ärsykkeitä.

9.Miksi alaikäisiä pitää suojella mainonnalta?

Alaikäisillä kriittinen ajattelu ja ironiantaju ovat usein vasta kehittymässä. Siksi alaikäinen on aikuista alttiimpi mainonnan tehokeinoille ja vaikutuksille.  Mainonnan hyvä tapa edellyttää, että tätä erityispiirrettä ei unohdeta – eikä myöskään käytetä hyväksi.